Bulary size hödürleýäris

 • 100% QC

  100% QC

  Iberilmezden ozal enjamyň doly işleýändigine göz ýetiriň.

 • Bir duralga çözgüdi

  Bir duralga çözgüdi

  UV printeri, DTG printeri, DTF printerleri, CO2 lazerngraver, syýa, ätiýaçlyk şaýlary üçin doly çap çözgütleri, hemmesi bir üpjün ediji bilen.

 • Wagtynda hyzmat etmek

  Wagtynda hyzmat etmek

  ABŞ-dan, EUB-den Aziýa çenli wagt guşaklygyny öz içine alýar.Professional inersenerler kömek etmek üçin geldiler.

 • Iň soňky çap usuly

  Iň soňky çap usuly

  Işiňiziň has köp mümkinçiligi we girdejili bolmagy üçin size iň täze çaphana tehnologiýalaryny we ideýalaryny getirmegi maksat edinýäris.

ŞANGHAI RAINBOW

INDUSTRIAL CO., LTD

2005-nji ýylda döredilen Şanhaý Rainlemgoşar Önümçilik Co., Ltd. futbolka çap ediji maşyny, UV Flatbed printerini, kofe printerini öndüriji bolup, önümiň gözleg we önümçiligine, önümçiligine, satuwyna we hyzmatyna ünsi jemleýär.Şanhaýyň Songjiang etrabynda amatly ulag bilen ýerleşýän Rainlemgoşar, berk hil gözegçiligine, tehnologiýa innowasiýalaryna we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanýar.CE, SGS, LVD EMC we beýleki halkara şahadatnamalaryny yzygiderli aldy.Önümler Hytaýyň ähli şäherlerinde meşhur bolup, Europeewropanyň, Demirgazyk Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Okeaniýanyň, Günorta Amerikanyň we beýleki 200 ýurda eksport edilýär.OEM we ODM sargytlary hem garşylanýar.

 

 

 

 

 

 

Aýratyn

Maşynlar

RB-4060 Plus A2 UV tekiz printer enjamy

RB-4060 Plus A2 uv tekiz printer, bir wagtyň özünde ähli reňkli, CMYKWV, Ak we lak bilen tekiz we aýlanýan materiallarda çap edip biler.Bu A2 uv printer iň köp çap etmegiň ululygy 40 * 60 sm we goşa Epson DX8 ýa-da TX800 kellesi bilen çap edip biler.Telefon korpusy, golf topy, metal, agaç, akril, aýlaw çüýşeleri, USB diskler, CD, bank kartoçkasy ýaly dürli zatlarda we giň programmalarda çap edip biler.

Aýratyn

Maşynlar

A2 5070 UV tekiz printer Nano 7

Nano 7 5070 A2 + UV tekiz printer, ähli reňkli CMYKW, LC, LM + Lak bilen tekiz we aýlanýan materiallarda çap edip biler.Üç sany “Epson” çap kellesi enjamlaşdyryldy.iň ýokary çap ölçegi 50 * 70 sm, çap beýikligi 24 sm.Telefon gaplary, golf toplary, metal, aýna, agaç, akril, aýlaw çüýşeleri, USB diskler, CD we ş.m. ýaly dürli zatlarda çap edip biler.

Aýratyn

Maşynlar

Nano 9 A1 6090 UV printer

Nano9 6090 uv printerinde üç sany çap kellesi bar, ýöne 4 sany çap kellesi üçin esasy tagtany ulanýar.Nano9 4 bölek baş tagtany ulanýar, ýöne üç kelle bilen gurýarys - bu has ýokary konfigurasiýa esasy tagtasyny ulanýandygymyz üçin printeri has durnukly işleýär.Üç bölek Epson DX8 çap kellesi çap etmegiň tizligini çaltlaşdyrýar we ähli reňkleri CMYKWV çap edip bolýar.

Aýratyn

Maşynlar

RB-1610 A0 Uly göwrümli senagat UV tekiz printer

RB-1610 A0 UV tekiz printer uly çap ululygy bilen elýeterli warianty üpjün edýär.Iň uly çap ölçegi 62,9 ″ ini we uzynlygy 39,3 ”bolan metal, agaç, pvc, plastmassa, aýna, kristal, daş we aýlaw önümlerinde gönüden-göni çap edilip bilner.Lak, mat, ters çap, floresan, bronzing effekti goldaýar.

Aýratyn

Maşynlar

Nova 30 A3 Hemmesi bir DTF printerinde

“Nova 30 All-in-One DTF Direct” film printerine goşa Epson XP600 / I3200 çap kellesi, CMYKW, çalt we ýokary çözgütli birbada elýeterli ähli reňkler gelýär.Fabriki (pagta, neýlon, zygyr matalar, poliester we ş.m.) ýyladyş geçirişini açyk dizaýn bilen kabul edýär.Aýakgaplar, şlýapalar, jeans çap etmek.Kuwwat sarsdyryjy maşyn, ýylylyk basýan maşyn bilen hem gelýär.bir nokatly hyzmat edýäris.

Aýratyn

Maşynlar

Nova 70 DTF Göni film printer enjamyna

“Nova 70 DTF Direct” film printerine goşa Epson XP600 / I3200 çap kelleleri, CMYKW, çalt we ýokary çözgütli birbada elýeterli ähli reňkler gelýär.Fabriki (pagta, neýlon, zygyr matalar, poliester we ş.m.) ýyladyş geçirişini açyk dizaýn bilen kabul edýär.Aýakgaplar, şlýapalar, jeans çap etmek.Kuwwat sarsdyryjy maşyn, ýylylyk basýan maşyn bilen hem gelýär.bir nokatly hyzmat edýäris.

Aýratyn

Maşynlar

Nova D60 UV DTF printer

Rainlemgoşar senagaty, goýberilýän filmde ýokary hilli, janly reňkli yzlary öndürip bilýän A1 ölçegli 2 in-1 UV gönüden-göni stiker çap ediji maşyn Nova D60 öndürýär.Bu yzlar sowgat gutulary, metal gaplar, mahabat önümleri, ýylylyk çüýşeleri, agaç, keramika, aýna, çüýşeler, deri, krujkalar, gulakhalkalar, nauşnikler we medallar ýaly dürli substratlara geçirilip bilner. , “Nova D60” 6 reňkli modeli (CMYK + WV) ulanyp, A1 60 sm çap giňligi we 2 EPS XP600 çap kellesi bar.

RAINBOW DIGITAL FLATBED

DÜNLD .I Reňkli çap ediň.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

ýakynda

HABARLAR

 • UV DTF printer düşündirildi

  Performanceokary öndürijilikli UV DTF printeri, UV DTF stiker işiňiz üçin ajaýyp girdeji öndüriji bolup biler.Şeýle printer durnuklylyk üçin işlenip düzülmelidir, üznüksiz işlemäge ukyply - 24/7 - we ýygy-ýygydan bölek çalşylmazdan uzak möhletli ulanmak üçin çydamly.Eger bolsaňyz ...

 • UV DTF kubogy örtükleri näme üçin beýle meşhur? UV DTF stikerlerini nädip ýasamaly?

  UV DTF (Göni Transfer Film) kubok örtükleri özleşdiriş dünýäsini tupan bilen alýar we munuň sebäbini görmek aňsat.Bu innowasiýa stikerleri diňe bir ulanmak üçin amatly bolman, eýsem suwa çydamly, dyrna garşy we UV goraýjy aýratynlyklary bilen berkligi bilen öwünýär.Sarp edijileriň arasynda uly täsir galdyrdy ...

 • UV tekiz printer üçin Maintop DTP 6.1 RIP programma üpjünçiligini nädip ulanmaly |Tutorial

  Maintop DTP 6.1, blemgoşar Inkjet UV printer ulanyjylary üçin iň köp ulanylýan RIP programma üpjünçiligi.Bu makalada, dolandyryş programma üpjünçiliginiň ulanmagyna taýyn bolup biljek suraty nädip gaýtadan işlemelidigini size görkezeris.Ilki bilen suraty TIFF-de taýýarlamaly.formaty, köplenç Photoshop ulanýarys, ýöne siz ...