ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് പ്രിന്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് യുവി പ്രിന്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് ടീ-ഷർട്ട് പ്രിന്ററുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്ററുകൾ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പരന്ന പ്രതലത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള പ്രിന്ററുകളാണ്.ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് പ്രിന്ററുകൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പേപ്പർ, ഫിലിം, തുണി, പ്ലാസ്റ്റിക്, പിവിസി, അക്രിലിക്, ഗ്ലാസ്, സെറാമിക്, മെറ്റൽ, മരം, തുകൽ മുതലായ വൈവിധ്യമാർന്ന വസ്തുക്കളിൽ അച്ചടിക്കാൻ കഴിയും.